Knižnica | Globálne vzdelávanie.sk

Knižnica

Najnovšie

Príručka o koherencií politík t.j. o príčinách a dôsledkoch nesúladu jednotlivých politík s rozvojom.
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Rok vydania:
2014
Jazyk:
Slovenčina

Európska únia prijíma rôzne politiky. Niektoré sú v oblasti rozvoja, iné sú obchodné, či súvisia napríklad so životným prostredím. Mnohé sú však protichodné. Cieľom brožúrky je hovoriť o príčinách a dôsledkoch nesúladu jednotlivých politík s rozvojom. Témy ako dôstojná práca, kliamtické zmeny, zaberanie pôdy sú ilustrované na príkladoch s odkazmi na ďalšie dokumenty a kampane k témam.

Príručka predstavuje koncept globálneho vzdelávania
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2014
Jazyk:
Slovenčina

Táto publikácia bola vytvorená pre učiteľky a učiteľov. Využiteľná je však pre všetkých, ktorí uskutočňujú vzdelávacie aktivity vo formálnom, ale i neformálnom vzdelávaní. Predstavujeme v nej koncept globálneho vzdelávania a jeho hlavné kompetencie, ktoré vám pomôže rozvíjať. Prináša tiež nápady, ako prispieť ku globálnej zmene. Zároveň v nej uvádzame príklady, ako možno začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania vybraných predmetov na stredných školách.
Príručka má 18 strán a slovenskí i zahraniční autori sa v nej snažili globálne vzdelávanie predstaviť stručne, pochopiteľne, a čo najjednoduchším spôsobom.

V prípade, ak máte záujem získať (zdarma) príručku "Koncept globálneho vzdelávania", prosím, vyplňte niekoľko stručných údajov a odpovedzte na jednoduché otázky.
Link na návratku je TU

Publikácia k príprave budúcich pedagógov v oblasti práv dieťaťa
Autor:
Zuzana Čačová a kol.
Vydavateľstvo:
Slovenský výbor pre UNICEF
Rok vydania:
2014
Jazyk:
Slovenčina

Napriek tomu, že Dohovor o právach dieťaťa sa nachádza vo väčšine učebných osnov kľú­čových predmetov, jeho uplatnenie a používanie často skĺzava len k vymenovaniu jednotli­vých práv, pričom na samotné dieťa, jeho potreby a problémy akoby sa zabúdalo. Chceli by sme, aby sa práva detí na školách naozaj „žili". Aby to bola výchova o právach, cez práva a ku právam dieťaťa. Aby sme mali školy, kde práva detí naozaj fungujú. ...aby ich deti a učitelia mali takpovediac „v krvi", aby neviseli len niekde na nástenke...

UNICEF Slovensko spolupracuje so všetkými typmi škôl už od roku 1998. Našu pozornosť sme doteraz orientovali najmä na pedagógov na materských, základných a stredných školách. Čoraz častejšie však pociťujeme ako kľúčovú práve oblasť prípravy budúcich pedagógov. Zlyhávanie tradičnej pedagogiky, agresivita žiakov a šikanovanie sú problémy, ktorým čelí bežný učiteľ dennodenne. Ako ho na tieto problémy pripravuje vysokoškolské štúdium?

 

Publikácia o tvorbe aktivistického dokumentu, videa, ktorého cieľom je podporiť zmenu.
Autor:
Alexander Plencner
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Publikácia hovorí o tvorbe aktivistického dokumentu, videa, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o nejakom probléme. Vychádza z postupov, ktoré vyvinula medzinárodná nezisková organizácia Witness a z manuálu Video for Change. Jej texty boli spracované tak, aby aj aktivistom na Slovensku ponúkli prakticky zameraný materiál, výsledkom čoho môže byť kvalitný aktivistický dokument, ktorý dokáže vtiahnuť do deja aj pôvodne nezainteresovaného diváka a podnietiť ho ku konaniu, k zmene.

 

Cieľom tejto publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu sú - časnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia.
Autor:
Eva Suchožová
Vydavateľstvo:
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Autorka podrobne rozoberá globálne príčiny, príležitosti a výzvy pre globálneho občana, kľúčové kometencie celoživotného vzdelávania, základné princípy globálneho učenia a jeho podstatu i špecifiká implementácie globálneho vzdelávania v podmienkach slovenského školského systému.

Metodická príručka určená nielen pre učiteľov základných a stredných škôl
Autor:
Andrej Návojský, Lukáš Zajac a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Autori tejto publikácie sú presvedčení, že najefektívnejším spôsobom ako priniesť globálne témy do vyučovacieho procesu, je integrovať ich do jednotlivých predmetov. Nie vytvárať samostatný predmet. V príručke nájdete opisy konkrétnych postupov, ako školy začlenili globálne vzdelávanie do vyučovania a do svojich programov.

Časté mýty spájané s rozvojovými krajinami
Autor:
Tomáš Tožička
Vydavateľstvo:
Glopolis
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Čestina

Krátka publikácia, ktorá vyvracia časté mýty o rozvojových krajinách, ktoré sú prítomné medzi verejnosťou a neraz prezentované aj médiami ako napr. v rozvojových krajinách sú skorumpovaní vládcovia, ktorí zneužívajú pomoc a nevedia s ňou zachádzať alebo že v týchto krajinách žijú násilnejší ľudia ako na západe a stále medzi sebou bojujú.    

Metodická príručka
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
SEVER (Strědisko ekologické výchovy)
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Čestina

Táto príručka vznikla pre potreby učiteľov prvého a druhého stupňa ZŠ v rámci medzinárodného projektu Global Literacy for a Fairer World! - Globální výchovou za spravodlivejší svet! Nájdete v nej množstvo lekcií s popisom, sprievodnými materiálmi, pracovnými listami a odkazy na extené materiály, ktoré vám a vašim žiakom uľahčia hľadanie odpovedí na zložité otázky dnešného prepojeného sveta a zároveň rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov, predovšetkým čítanie textu s porozumením, vyjadrovacie schopnosti, diskusiu, vyjadrenie názoru a argumentáciu, získavanie informácií z filmu atď. Okrem iného tu nájdete základný popis konceptu "Filozofia pre deti", s ktorým mnohé z lekcií pracujú.

Globálne a rozvojové vzdelávanie
Autor:
Tím autorov Platformy MVRO
Vydavateľstvo:
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Bulletin Platformy mimovládnych rozvojových organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel.

Rozvojová pomoc, humanitárna pomoc, postrozvoj, alternatívy k rozvoju.
Autor:
Ondrej Gažovič, Martina Bolečeková a kol.
Vydavateľstvo:
Pontis
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. V jeho úvode predstavujeme tradičný výklad rozvojovej pomoci – jej vznik, historický vývoj a súčasnú podobu, ako aj dominantné teórie, ktoré ju formovali. Následne predostierame kritický pohľad na problematiku, pričom vychádzame najmä z postrozvojovej literatúry. Po krátkom predstavení témy humanitárnej pomoci presúvame pozornosť na učebné pomôcky, ktoré by mohli byť kvalitným stimulom pri výklade preberaných tém, s odporúčaným dôrazom na vedenie polemických diskusií v kolektíve.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok