Knižnica | Globálne vzdelávanie.sk

Knižnica

Najnovšie

Infografika
Autor:
Juraj Jančovič
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Infografika vznikla na základe výstupov z publikácie Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. Znázorňuje vybrané názory vysokoškolských pedagógov, pedagogičiek o tom ako vidia globálne vzdelávanie, čo si o ňom myslia a čo by im pomohlo a zároveň aj vybrané názory budúcich učiteľov a učiteliek na to, čo by chceli zažiť počas VŠ štúdia. 

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou k témam jedlo, migrácia a média
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Angličtina

Príručka Global Education & Youth Work (Globálne vzdelávanie a práca s mládežou) obsahuje 21 aktivít v anglickom jazyku, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, média a využívanie vizuálnych materiálov. Vznikla v rámci medzinárodného projektu, partnerstva, v ktorom boli zastúpené 4 organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. 

Príručka pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív a študentských lídrov/tímy.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Príručka je určená pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív, ktorí chcú podporiť študentov k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nich. Zároveň je určená aj priamo študentským lídrom/tímom. Učiteľom poskytuje základné informácie a osvedčené tipy ako využiť tímový projekt vo vyučovaní. V príručke sú aj kapitoly zamerané na základy projektového myslenia vrátane praktických projektových listov, ktoré študenti využijú v jednotlivých fázach svojho projektu. Tieto informácie sú určené pedagógom, a zároveň sú formulované priamo študentom. Preto ich možno jednoducho a priamo použiť. 

Metodická príručka pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Čestina

Príručka sa skladá z ôsmych faktografických kapitol zaoberajúcich sa napr. migráciou v minulosti a dnes, jej príčinami a dôsledkami a jej vzťahu k rozvoju. Pozerá sa aj na odvrátenú stranu migrácie a rozoberá adaptáciu sa na cudzie prostredie. Každú kapitolu dopĺňajú krátke kreslené príbehy a návrhy aktivít pre prácu so žiakmi v triede. Práve tento formát príručky, informačná a metodická zložka, môže byť veľmi praktický a prínosný pre učiteľov. 

Autor:
Juraj Jančovič, Kristína Jamrichová
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodické listy sú rozdelené na kapitoly podľa jednotlivých dokumentárnych filmov, ku ktorým sa metodický materiál vzťahuje. Dokumenty boli vybrané s ohľadom na aktuálnosť ich tém, na potrebu ich vstupu do širšieho povedomia detí a mládeže, odtabuizovania či zbavovania spoločenských klišé. Pri výbere sme tiež zohľadnili súvis témy so slovenským kontextom, ako i postrehy pedagógov a žiakov z našich minulých projektov. 

Príručka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 - 10 rokov.
Autor:
Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Publikácia pre odbornú aj širokú verejnosť
Autor:
Lukáš Zajac a kolektív
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Dozviete sa, prečo svet nikdy nebol lepším miestom na život, predstavia sa vám všetkých 17 Cieľoch udržateľného rozvoja, čo každý z nich charakterizuje a prečo je dôležitý. Okrem toho autori analyzujú najčastejšie výčitky a kritiky Cieľov udržateľného rozvoja a venujú sa aj úlohe Slovenska v ich napĺňaní. Publikáciu možno chápať aj ako stručný prehľad o dnešnom svete, a o tom, ako by sa ten mal zmeniť, aby umožnil žiť kvalitný a udržateľný život aj ďalším generáciám.

Metodika na prácu s témami utečenecov a migrácie
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Junák, Tiskové a distribuční centrum, NaZemi
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Čestina

Junák - český skaut a organizácie NaZemi spoločne vydali metodickú príručku Ľudia v pohybe ako pomôcku pre skautských vedúcich a ďalších pracovníkov s mládežou či vzdelávateľov,  ktorí sa chcú vo svojej práci s deťmi a mladými ľuďmi venovať témam utečenecov a migrácie. Publikácia prináša informácie, metodickú podporu, ponuku konkrétnych aktivít aj odkazy na iné už existujúce metodiky.

Zisťovanie postojov a postojových zmien počas vyučovania
Autor:
Medzinárodný autorský a projektový tím: Liz Allum, Peter Dráľ, Nina Galanská, Barbara Lowe, Andrej Návojský, Piia Pelimanni, Louise Robinson, Petra Skalická, Blanka Zemanová
Vydavateľstvo:
Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Príručka poskytuje inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov.
Vytvorené a odskúšané aktivity umožňujú realizovať globálne vzdelávanie a multikultúrnu výchovu
efektívnejšie vďaka zisťovaniu dopadu pedagogického pôsobenia.

www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Séria aktivít k predmetom umenie a kultúra, dejepis, geografia a občianska náuka pre skoly s vyučovacím jazykom maďarským. Vždy predstavujú konkrétny prienik s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách a neskôr boli preložené do maďarského jazyka.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok