Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

117 kníh a publikácií

Najnovšie

Cieľom tejto publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu sú - časnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia.
Autor:
Eva Suchožová
Vydavateľstvo:
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Autorka podrobne rozoberá globálne príčiny, príležitosti a výzvy pre globálneho občana, kľúčové kometencie celoživotného vzdelávania, základné princípy globálneho učenia a jeho podstatu i špecifiká implementácie globálneho vzdelávania v podmienkach slovenského školského systému.

MODELOVÉ ŠKOLY GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA
Metodická príručka určená nielen pre učiteľov základných a stredných škôl
Autor:
Andrej Návojský, Lukáš Zajac a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Autori tejto publikácie sú presvedčení, že najefektívnejším spôsobom ako priniesť globálne témy do vyučovacieho procesu, je integrovať ich do jednotlivých predmetov. Nie vytvárať samostatný predmet. V príručke nájdete opisy konkrétnych postupov, ako školy začlenili globálne vzdelávanie do vyučovania a do svojich programov.

Časté mýty spájané s rozvojovými krajinami
Autor:
Tomáš Tožička
Vydavateľstvo:
Glopolis
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Čestina

Krátka publikácia, ktorá vyvracia časté mýty o rozvojových krajinách, ktoré sú prítomné medzi verejnosťou a neraz prezentované aj médiami ako napr. v rozvojových krajinách sú skorumpovaní vládcovia, ktorí zneužívajú pomoc a nevedia s ňou zachádzať alebo že v týchto krajinách žijú násilnejší ľudia ako na západe a stále medzi sebou bojujú.    

Metodická príručka
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
SEVER (Strědisko ekologické výchovy)
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Čestina

Táto príručka vznikla pre potreby učiteľov prvého a druhého stupňa ZŠ v rámci medzinárodného projektu Global Literacy for a Fairer World! - Globální výchovou za spravodlivejší svet! Nájdete v nej množstvo lekcií s popisom, sprievodnými materiálmi, pracovnými listami a odkazy na extené materiály, ktoré vám a vašim žiakom uľahčia hľadanie odpovedí na zložité otázky dnešného prepojeného sveta a zároveň rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov, predovšetkým čítanie textu s porozumením, vyjadrovacie schopnosti, diskusiu, vyjadrenie názoru a argumentáciu, získavanie informácií z filmu atď. Okrem iného tu nájdete základný popis konceptu "Filozofia pre deti", s ktorým mnohé z lekcií pracujú.

Globálne a rozvojové vzdelávanie
Autor:
Tím autorov Platformy MVRO
Vydavateľstvo:
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Bulletin Platformy mimovládnych rozvojových organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel.

Rozvojová pomoc, humanitárna pomoc, postrozvoj, alternatívy k rozvoju.
Autor:
Ondrej Gažovič, Martina Bolečeková a kol.
Vydavateľstvo:
Pontis
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. V jeho úvode predstavujeme tradičný výklad rozvojovej pomoci – jej vznik, historický vývoj a súčasnú podobu, ako aj dominantné teórie, ktoré ju formovali. Následne predostierame kritický pohľad na problematiku, pričom vychádzame najmä z postrozvojovej literatúry. Po krátkom predstavení témy humanitárnej pomoci presúvame pozornosť na učebné pomôcky, ktoré by mohli byť kvalitným stimulom pri výklade preberaných tém, s odporúčaným dôrazom na vedenie polemických diskusií v kolektíve.

V tomto texte je pripravených niekoľko interaktívnych aktivít, ktoré sa čiastočne dopĺňajú. Ich cieľom je ponúknuť učieľkám a učiteľom inšpiračný podklad, avšak vo forme, ktorá im ho umožňuje použiť vo vyučovaní na stredných školách.
Autor:
Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození. Bratislava
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Slovenčina

Materál obsahuje Aktivity, úlohy a otázky na diskusiu, ktoré môžete samozrejme ľubovoľne modifikovať a kombinovať. Prvý modul alebo učebný celok (Urbanizácia I.) sa zameriava na tému urbanizácie vo svete – ako
globálny fenomén. Pri jeho implementovaní budete potrebovať pripojenie na internet a možnosť premietnuťobraz žiakom. Druhý modul (Urbanizácia II.) sa na tú istú tému ale ako lokálny fenomén - z perspektívy Slovenska a
strednej Európy. Aktivity, ktoré sme v tomto module pripravili si nevyžadujú prístup k internetu.

Príklady dobrej praxe v oblasti rozvojového vzdelávania, Veľká Británia
Autor:
Andrea Bullivant
Vydavateľstvo:
Liverpool World Centre
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Angličtina

Publikácia prináša príklady dobrej praxe zo začleňovania rozvojového a globálneho vzdelávania do prípravy učiteľov na univerzitách a do študijných programov v štyroch krajinách Veľkej Británie. 

AFGANISTAN A MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE
Metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl
Autor:
Lukáš Zajac, Andrej Návojský, Jana Andrisová,
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka je výstupom projektu Twin School zameraného na budovanie aktívneho partnerstva medzi európskymi a afganskými školami. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť povedomie o Miléniových rozvojových cieľoch a búrať stereotypy o islamských krajinách, v tomto prípade o Afganistane.

Autor:
Zuzana Límová, Peter Ivanič, Jakub Filo
Vydavateľstvo:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. a Centrum environmentálnych aktivít, n.o., Košice 2012
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príloha časopisu ĎalEKOhľad vznikla počas rovnomenného projektu. Príloha pozostáva z dvoch častí. Prvú tvoria aktivity, ktoré facilitátorovi pomôžu pri realizácii terénneho workshopu. Ide napríklad o techniky na rozdelenie študentov do skupín a aktivity na ich zoznámenie, či záverečné aktivity, ktoré pozostávajú z niekoľkých rád ako na jednej strane zaistiť refl exiu toho, čo sa študenti naučili tak, aby nadobudnuté znalosti a kompetencie premietli do svojho reálneho života, a na strane druhej rady ako uskutočniť spätnú väzbu na workshop samotný. Druhú časť prílohy tvoria obsahové materiály, ktoré je možné kopírovať a rozdať študentom. Poslúžia im tak ako pracovné listy či učebné materiály. Na poslednej strane obálky nájdete niekoľko zaujímavých odkazov na ďalšie materiály.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok