Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

90 kníh a publikácií

Najnovšie

Cieľom projektu "Náš společný svět" bolo overiť, aký má GRV dopad na znalosti a postoje žiakov.
Autor:
Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o. p. s., Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Hlavná časť publikácie je venovaná postojovým cieľom vo vyučovaní GRV a dopadom, ktoré má pôsobenie GRV na postoje žiakov. Zaoberá sa tým, k akým zmenám dochádza, aká je intenzita zmien a ich kvalita. Odpovede na všetky tieto otázky sa autori snažili zisťovať pomocou rôznych nástrojov, ktoré sú v publikácií predstavené. Ich tvroba bola konzulotvaná s učiteľmi, aby odpovedali školskej praxi.

NOVÉ MÉDIÁ MENIA SVET
Autor:
Martin Horák
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Cieľom tejto príručky je poukázať na to, ktoré technológie sa na Slovensku a vo svete reálne využívajú na zlepšenie kvality života, na boj proti korupcii alebo porušovaniu ľudských práv, či dokonca na ochranu ľudských životov.

Autor:
Juraj Mesík
Vydavateľstvo:
Nadácia Pontis
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Juraj Mesík je autor s dlhoročnými odbornými skúsenosťami z pôsobenia vo viacerých afrických krajinách, ale aj vo Svetovej banke a na univerzitnej pôde. Kniha Obor a trpaslík je tematicky hutná, no pútavá. Široký tematický záber knihy reaguje napríklad aj na dôsledky potravinovej krízy, populačného rastu v Afrike, dopady klimatických zmien, kolonializmu či aktuálnej hospodárskej spolupráce s Čínou. Zároveň vysvetľuje, prečo niektoré problémy tohto regiónu pretrvávajú po desaťročia, až stáročia. Otázky, ktoré kniha ponúka, sú otázkami pre každého, komu nie je ľahostajný osud afrického kontinentu a chce vedieť viac aj o pôsobení Slovákov a Čechov v tomto prostredí.

Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Na Zemi, společnost pro Fair Trade
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Angličtina

Medzinárodný seminár sa venoval možnosti prepojenia globálneho rozvojového vzdelávania a vzdelávania dospelých. Seminár bol určený pedagógom, lektorom a ďalším záujemcom pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých. Témy workshopov a prípadových štúdií: Global Generation - projekt globálneho rozvojového vzdelávania pre seniorov - Rakúsko, Peace Education after the Apartheid - komunitné vzdelávanie na juhu Afriky - JAR, Svet v nákupnom košíku - interaktívne programy pre dospelých -Česká repulbika, Social Media in Adult Education - sociálne siete ako vzdelávací nástroj - Grécko.

 

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?
Inklúzie a exklúzie vo vzdelávaní detí
Autor:
Jana Huttová, Oľga Gyárfášová a Martina Sekulová
Vydavateľstvo:
Nadácia otvorenej spoločnosti
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Štúdia Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy? koncentruje otázky inklúzie a exklúzie vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základných školách. Na základe výstupov z kvalitatívneho terénneho výskumu a komparatívnych údajov z medzinárodných, aj slovenských výskumov k téme, autorky formulujú súbor odporúčaní a možné riešenia na podporu inkluzívneho vzdelávania.

Príručka približuje hlavné aktivity realizované v rámci projektu "Světová škola."
Autor:
Ma rtina Benedikovičová, Vlasta Geryková, Jana Kondeková a kol.
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o. p. s., Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

V tejto príručke nájdete návod ako sa stať Svetovou školou a môžete sa inšpirovať príkladmi akcii zo zahraných škôl alebo konkrétnymi popismi lekcií využívaných vo vyučovaní.

ZABUDNUTÉ PRÍBEHY
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 8.,9. ročníka ZŠ a stredných škôl
Autor:
Patrik Dubovský, Andrej Návojský
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka sa venuje obdobiu totality v 50. rokoch minulého storočia. Kriticky reflektuje udalosti z našej minulosti, a tým umožňuje mladým ľuďom lepšiu orientáciu v dnešnej spoločnosti. Obsahuje informačné texty a aktivity k štyrom vybraným filmom (Prežili sme Gulag, Ako som mal začať tretiu svetovú vojnu, Jáchymovské peklo, Tiene barbarskej noci). Filmy si môžete objednať na horak@clovekvohrozeni.sk

Inovatívna príručka nie len pre učiteľov výtvarnej výchovy
Autor:
Jitka Oláh, Martina Pavlíčková
Vydavateľstvo:
organizace NaZemi - společnost pro fair trade, Brno
Rok vydania:
2011
Jazyk:
Čestina

Projekt je rozdelený do štyroch výkukových blokov, ktorých dĺžka sa môže meniť podľa času venovanému hlavnej aktivite. Jeden blok môže trvať od 60 až do 120 minút. Každý blok je rozčlenený do troch častí - úvodnej, hlavnej a záverečnej aktivity. Hlavná časť je vždy výtvarne zameraná.

Tento spôsob rozvrhnutia výkuky korešponduje s výukovým modelom, v ktorom sa v úvode vytvára priestor pre avokáciu, teda navodeniou témy, v ktorom majú žiaci možnosť formulovať, čo sami už o téme vedia, svoje hypotézy a otázky. V strednej, hlavnej časti, môžu aktívne

pracovať s novými informáciami - v našom prípade ide o tvorivé spracovanie - a v závere hodiny sa celý blok uzatvára najdôležitejšou časťou - a to záverečnou aktivitou, ktorá umožňuje žiakom reflektovať svoj vlastný postoj k téme hodiny.

MYSLIME KRITICKY O MÉDIÁCH
WORKSHOP O KRITICKOM MYSLENÍ, MÉDIÁCH A DIANÍ VO SVETE OKOLO NÁS
Autor:
JAKUB FILO, PETER IVANIČ, STANISLAVA LUPPOVÁ
Vydavateľstvo:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava
Rok vydania:
2011
Jazyk:
Slovenčina

Publikácia je venovaná hlavným zdrojom informácií, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú masy všetkých generácií, médiám. Sú preto ideálnym didaktickým príkladom pre výučbu ku kritickému mysleniu. V našom poňatí však tvoria len predmostie k významnejším témam. Médiá nám tak slúžia ako odrazový mostík pre lepšie pochopenie a poňatie kritického prístupu k zbieraniu, analyzovaniu a preberaniu informácií.

Príručka sa zaoberá témou národnej identity a globálnym vzdelávaním
Autor:
Rene Suša, Barbara Vodopivec
Vydavateľstvo:
SLOGA
Rok vydania:
2011
Jazyk:
Angličtina

Príručka vysvetľuje pojmy globalizácie, národnej identity a zaoberá sa globálnym vzdelávaním. Predstavuje jednotlivé krajiny, ktoré sú v programe zahrnuté a taktiež ponúka program konferencie.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok