Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

141 kníh a publikácií

Najnovšie

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Autor:
Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n. o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

32-stranová farebná príručka slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému predmetu pripravili krátky informačný text. Ku každému predmetu dennej spotreby sú k dispozícii aj aktivity, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní či v neformálnom vzdelávaní.  Tie sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia).

Metodiky k novým filmom pre menších divákov ale aj pre starších študentov a verejnosť.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

V databáze dokumentárnych filmov Človeka v ohrození pribudli nové filmy. Dva z nich sú vhodné pre menších divákov (10 - 14 rokov), tie práve prinášajú príbeh utečencov zo Sýrie z pohľadu dvoch detí. Ďalšie tri sú určené pre starších študentov a verejnosť. Ku každému filmu bola vytvorená metodika, ktorá vám uľahčí pracovať s filmom a citlivo otvárať a reflektovať túto tému so žiakmi a študentmi. 

Metodiky k dokumentárnym filmom s témami ako extrémizmus, neznášanlivosť.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim pomôžu vašim študentom priblížiť spôsob, akým funguje svet, spoznať a analyzovať jeho aktuálne výzvy a diskutovať o možnostiach, ktorými môžeme ovplyvniť dianie vo svete my sami. Príručka obsahuje kapitolu Ako pracovať s dokumentárnym filmom vo vyučovaní a metodické listy k trom filmom:
Mladý hrdý nácko
Môj Džihád
Deti 404
YouTube videá Selassie - #vyletynaslepo

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka sa venuje predškolskej príprave v komunitných centrách, činnosť ktorých je upravená v Zákone o sociálnych službách. Cieľom metodiky je poskytnúť informácie a návod na spustenie podobných služieb ako už dlhodobo realizuje nezisková organizácia Človek v ohrození v sociálne vylúčených komunitách. Autori chcú odovzdať niekoľkoročné skúsenosti a vedomosti o tom, ako pomôcť naštartovať prácu s predškolákmi v komunitných centrách, všade tam, kde o tom uvažujú, len im chýbajú konkrétne postupy a návody.

Infografika
Autor:
Juraj Jančovič
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Infografika vznikla na základe výstupov z publikácie Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. Znázorňuje vybrané názory vysokoškolských pedagógov, pedagogičiek o tom ako vidia globálne vzdelávanie, čo si o ňom myslia a čo by im pomohlo a zároveň aj vybrané názory budúcich učiteľov a učiteliek na to, čo by chceli zažiť počas VŠ štúdia. 

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou k témam jedlo, migrácia a média
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Angličtina

Príručka Global Education & Youth Work (Globálne vzdelávanie a práca s mládežou) obsahuje 21 aktivít v anglickom jazyku, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, média a využívanie vizuálnych materiálov. Vznikla v rámci medzinárodného projektu, partnerstva, v ktorom boli zastúpené 4 organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. 

Príručka pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív a študentských lídrov/tímy.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Príručka je určená pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív, ktorí chcú podporiť študentov k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nich. Zároveň je určená aj priamo študentským lídrom/tímom. Učiteľom poskytuje základné informácie a osvedčené tipy ako využiť tímový projekt vo vyučovaní. V príručke sú aj kapitoly zamerané na základy projektového myslenia vrátane praktických projektových listov, ktoré študenti využijú v jednotlivých fázach svojho projektu. Tieto informácie sú určené pedagógom, a zároveň sú formulované priamo študentom. Preto ich možno jednoducho a priamo použiť. 

Metodická príručka pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Čestina

Príručka sa skladá z ôsmych faktografických kapitol zaoberajúcich sa napr. migráciou v minulosti a dnes, jej príčinami a dôsledkami a jej vzťahu k rozvoju. Pozerá sa aj na odvrátenú stranu migrácie a rozoberá adaptáciu sa na cudzie prostredie. Každú kapitolu dopĺňajú krátke kreslené príbehy a návrhy aktivít pre prácu so žiakmi v triede. Práve tento formát príručky, informačná a metodická zložka, môže byť veľmi praktický a prínosný pre učiteľov. 

Metodické listy pre učiteľov stredných škôl k téme spolužitia s menšinami s využitím dokumentárneho filmu.
Autor:
Juraj Jančovič, Kristína Jamrichová
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodické listy sú rozdelené na kapitoly podľa jednotlivých dokumentárnych filmov, ku ktorým sa metodický materiál vzťahuje. Dokumenty boli vybrané s ohľadom na aktuálnosť ich tém, na potrebu ich vstupu do širšieho povedomia detí a mládeže, odtabuizovania či zbavovania spoločenských klišé. Pri výbere sme tiež zohľadnili súvis témy so slovenským kontextom, ako i postrehy pedagógov a žiakov z našich minulých projektov. 

Autor:
Jana Feherpataky-Kuzmová, Erich Mistrík, Paul Kindji, Arnold Kiss, Dávid Králik, Filip Struhárik
Vydavateľstvo:
Inštitút pre aktívne občianstvo
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Často sa na Slovensku sťažujeme, že občania tejto republiky sú pasívni. Asi rovnako často sa sťažujeme, že škola nepripravuje deti na aktívne občianstvo v dospelosti. Táto knižka chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjali občianske kompetencie žiakov. Ponúka preto veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok