Detská práca | Globálne vzdelávanie.sk

Detská práca

Matematika
8. ročník ZŠ
45 minút
Tématický celok: 

Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka

Téma: 

Ľudské práva – detské práva

Téma GV: 
Globálne problémy
Ľudské práva
Anotácia: 

V tejto aktivite si žiaci zopakujú počítanie obsahov a aplikujú svoje vedomosti z geografie v rámci matematiky. Vyskúšajú si prácu v skupine a jej organizáciu a na záver budú diskutovať o detských právach.

Ciele: 
  • zopakovať počítanie obsahov rovinných útvarov

  • aplikovať vedomosti z geografie v rámci matematiky

  • diskutovať o detských právach a ich porušovaní

  • vyskúšať si prácu v skupine a jej organizáciu

Pomôcky: 

kartičky na delenie do skupín – PRÍLOHA 1, obrázky detí - PRÍLOHA 2, pracovný list pre žiakov spolu s obrysovými mapami aj s tabuľkou na votrelca – PRÍLOHA 3, tabuľka s rozlohami 20 krajín – PRÍLOHA 4, kalkulačka, dataprojektor, internet (voliteľné)

Postup: 

Evokácia - 5 minút

1. Tému hodiny na začiatku nepovedzte. Žiačky a žiakov rozdeľte do piatich skupín pomocou ťahania kartičiek s obrázkami (PRÍLOHA 1): loptička, kniha, rozprávajúci ľudia, deti v rodine, jedlo na tanieri.
2. Úlohou žiakov v nasledujúcej aktivite s názvom „Votrelec" bude čo najrýchlejšie zistiť, ktorý obrázok nepatrí do skupiny. Akonáhle skupina bude mať odpoveď, jej zástupca zdvihne ruku z miesta.
3. Každej skupine rozdajte jednu fotografiu s obrázkami 11 detí (PRÍLOHA 2), na ktorých každé dieťa vykonáva nejakú činnosť.
4. Po tom, ako sa všetky skupiny prihlásia, resp. uplynie 5 minút, skontrolujte si spoločne výsledky. Pravdepodobne všetci odhalia, že „votrelcom" sú deti, ktoré hrajú futbal, pretože na desiatich obrázkoch deti pracujú, na jedenástom sa hrajú. Tento obrázok je nenápadne vsunutý medzi ostatné.
5. Na konci uveďte tému hodiny: Detská práca.

Uvedomenie – 30 minút

6. Rozdajte žiakom pracovný list (PRÍLOHA 3) a ešte predtým im vysvetlite, že na pracovnom liste sú zadania piatich úloh a na jeho konci tabuľka so šiestimi číslami, pričom jedno z nich je votrelcom. Úlohou žiakov je opäť odhaliť votrelca, t.j. číslo, ktoré nie je výsledkom žiadnej úlohy. Každá skupina však bude riešiť len jednu úlohu, a to podľa Vášho rozdelenia.
• Vysvetlenia pre učiteľa: Úlohy sú zamerané na výpočet obsahov rovinných útvarov – trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, lichobežník tak, aby výsledok bol rozlohou krajiny, v ktorej sa vyskytuje detská práca (1- Kamerun, zber kakaových bôbov, 2 - India, napríklad práca v stavebnom priemysle, 3 - Tanzánia, práca na kávových plantážach, 4 - Bolívia, práca detí v baniach, 5 – Pakistan, práca detí pri výrobe tkaných kobercov). Údaje sú v tisíckach km2, aby nevznikali veľké čísla. V texte je len povedané, že ide o nejakú krajinu, nie je tam jej názov. Tieto výsledky sú uvedené v tabuľke, ale navyše je tam rozloha Slovenska. Tabuľku s výsledkami si pripravte buď na tabuľu, alebo ju zobrazte cez dataprojektor. (Každá skupina má tabuľku vytlačenú aj na pracovnom liste). Zástupca každej skupiny príde preškrtnúť vypočítanú rozlohu v pripravenej tabuľke. Podľa hustoty krajiny majú žiaci vypočítať aj počet obyvateľov a následne približný počet pracujúcich detí (žiakom zdôraznite, že dané čísla sú len približné).

7. Ak budú prestoje (niektorej skupine to môže trvať dlhšie) zadajte žiakom riešiť aj úlohy iných skupín.

8. Poslednou úlohou pre žiakov je k vypočítaným rozlohám priradiť názvy krajín – buď ju poznajú podľa obrysu alebo im ponúknite pomocnú tabuľku (PRÍLOHA 4). V tabuľke je 20 krajín, v ktorých sú deti zneužívané na prácu. Rozlohu krajiny, ktorá je votrelcom v tabuľke žiaci nenájdu. Následne hľadajte odpovede na otázky:
• O ktoré krajiny ide? Aký druh detskej práce sa tam asi vyskytuje?
• Ktorá krajina je votrelcom?
(Ak žiaci nebudú vedieť, že ide o Slovensko, necháme niekoho na internete vyhľadať ku ktorej krajine patrí daná rozloha. Určia Slovensko. )

Reflexia – 15 minút

9. Diskutujte so žiakmi o téme pomocou týchto otázok:
• Už ste sa niekedy pred touto hodinou stretli s pojmom „detská práca"? V akých súvislostiach? Čo vám prvé napadne, keď tento pojem počujete?
• Prečo asi v daných krajinách deti pracujú?
• Aký to má dopad na ich život?
• Čo si myslite, vyskytuje sa na Slovensku detská práca?

Tipy pre učiteľa/učiteľku:

• Aktivitu je dobré zaradiť okolo dátumu 12. júna, kedy je Svetový deň boja proti detskej práci.
• Pripomenutie obrázkov zadeľovania do skupín na konci hodiny – čo symbolizovali: loptička (hru), knihy (vzdelanie), rozprávajúci ľudia (právo slobody prejavu), deti v rodine (žiť v rodine), jedlo na tanieri (jedlo), teda základné detské práva. Môžete spomenúť základné detské práva a zobraziť ich cez dataprojektor.
• Prílohu č.2 môžete premietnuť celej triede cez dataprojektor.
• Ak si stiahnete z digitálnej verzie tejto publikácie prezentáciu DETSKA_PRACA, je veľmi dobré premietnuť ju v závere hodiny. Žiaci a žiačky lepšie pochopia porovnanie geometrických údajov s obrysovými mapami krajín. Tiež budú vidieť na obrázkoch, aká detská práca v jednotlivých krajinách prevláda.
• Ak by mali žiaci k dispozícii aktuálny politický atlas sveta, mohli by v závere hodiny vyhľadávať tieto krajiny v atlase. Diskusia by mohla smerovať aj ku zaradeniu krajiny, či patrí medzi bohaté alebo chudobné krajiny, či to má vplyv na detskú prácu.

 

Zdroj: http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-text

 

Prehľadné výsledky riešenia:

  Krajina Zaznamenaný druh detskej práce Rozloha v tisíckach km2 Počet pracujúcich detí
1 Camerun Zber kakaových bôbov 475 1 466 325
2 India Práca v stavebnom priemysle 3 287 55 172 295
3 Tanzánia Práca na kávových plantážach 945 3 453 030
4 Bolívia Práca v bani 1 099 9 231 600
5 Pakistan Výroba tkaných kobercov 769 7 628 480