Odborné články / Archív | Globálne vzdelávanie.sk

Odborné články / Archív

Je významom (globálneho) vzdelávania pripraviť ľudí na prácu v rámci globálnej ekonomiky alebo poskytnúť vedomosti, zručnosti a hodnoty založené na pochopení a interpretovaní meniaceho sa sveta, aby sa ľudia stali aktívnejšími a zaangažovanejšími občanmi?

Milton J. Bennett tvrdí, že interkultúrna citlivosť nie je človeku prirodzená. Takáto citlivosť nie je súčasťou väčšej časti ľudskej histórie. Medzikultúrne kontakty boli zväčša sprevádzané krviprelievaním, útlakom alebo genocídou...

Iste ste sa pri tvorbe alebo realizácii aktivít v globálnom vzdelávaní zamysleli, či ich robíte kvalitne a správne, či zodpovedajú jeho princípom. Búrate stereotypy alebo ich, naopak, posilňujete? Používate obrazový materiál správne? Máte sa zamerať na čísla a štatistiku alebo tieto nie sú v kontexte globálneho vzdelávania dôležité? Máte u žiakov vzbudiť súcit alebo je tento cieľ nesprávny?

Dôležitosť globálneho vzdelávania vo vyučovacom procese na základných a stredných školách v USA sa počas posledných dvoch desaťročí výrazne zvýšila. Študenti sa nielenže učia o svete prostredníctvom nových technológií, ale s ním aj priamo prichádzajú do styku. Poznanie iných kultúr ako je pre tá naša má pre fungovanie ľudí v dvadsiatom prvom storočí nový dôležitý význam. Nové technológie znižujú vzdialenosť ľudí, fyzicky vzdialených na tisícky kilometrov, na niekoľko klikov na internete.

Ako vyzeralo globálne vzdelávanie na Slovensku pred desiatimi rokmi? A ako vyzerá dnes? Týmito otázkami sa zaoberá článok Andreja Návojského, ktorý sa globálnemu vzdelávaniu dlhodobo venuje.

Zoznámte sa s Kódexom používania obrazového materiálu a podávania správ formou praktických príkladov ako postupovať pri informovaní verejnosti o ľuďoch a situáciách v rozvojových krajinách.

Príručka v anglickom jazyku, ktorá pomáha učiteľom v ich snahe efektívne sprostredkovať koncept aktívneho občianstva ako aj pri meraní úspešnosti ich snaženia.

Základnú myšlienku začlenenia globálnej dimenzie do učebných osnov predstavuje 8 kľúčových pojmov. Tie poskytujú koncepčný rámec pre premýšľanie o tom, ako začleniť globálne vzdelávanie do učebných osnov.

Vzájomná previazanosť

Pochopenie toho, ako sú ľudia, miesta, ekonomiky a prostredia vzájomne neoddeliteľne prepojené, a že aj naše konanie a rozhodovanie majú vplyv v globálnom kontexte.