25 publikácií za 11 rokov | Globálne vzdelávanie.sk

25 publikácií za 11 rokov

Už je to jedenásť rokov, čo OZ Človek v ohrození pracuje v oblasti globálneho vzdelávania a prináša globálne témy do škôl a medzi mladých ľudí. Ako? Predovšetkým cez rôzne metodické publikácie, ktoré umožňujú učiteľom pracovať s témami ako migrácia, rozmanitosť, medzikultúrne vzťahy, klimatické zmeny, spravodlivý obchod a ďalšie iné a to interaktívne a zaujímavo. Cieľom nie je len zvyšovať povedomie o globálnych témach, ale predovšetkým rozvíjať kritické myslenie a formovať postoje a hodnoty žiakov a mladých ľudí. Prečo? Pretože svet, v ktorom žijeme sa stáva menším, prepojenejším a myslíme si, že je dôležité viesť mladých ľudí k väčšej empatii, solidarite, rešpektu a zodpovednosti.

 

Čo máme na mysli pod globálnym vzdelávaním?
Jedna z najnovších publikácií je Koncept globálneho vzdelávania, v ktorom nájdete vysvetlenie prečo vnímame globálne vzdelávanie za dôležité, o aké témy v ňom idea a aké kompetencie rozvíja.

Globálne vzdelávanie na školách
Doteraz sme spolu vydali už päť metodických príručiek k šiestim predmetom na ZŠ - dejepis, biológia, matematika, geografia, občianska náuka, výtvarná a hudobná výchova umením. Aktuálne pracujeme na ďalších piatich pre stredné školy. Pri tvorbe týchto príručiek pracujeme s učiteľmi, ktorí s našou podporou navrhujú a pripravujú aktivity tak, aby súviseli s osnovami daného predmetu. Okrem toho sme pracovali aj priamo so školami a pomáhali vznikať aktívnym globálnym školám.

Filmy ako nástroj na zmenu postojov
Globálne vzdelávanie je predovšetkým o zmene postojov. Dokumentárny film je jeden z najvhodnejších nástrojov ako priblížiť rôzne témy mladým ľudom a podnietiť ich k zamysleniu sa a diskusii. Vydali sme už niekoľko metodík k filmom, ktoré boli používané v rámci filmových klubov Jeden Svet na školách.

Publikácie k špecifickým témam
Vydali sme aj publikácie k obdobiu komunizmu (Príbehy bezprávia, Zabudnuté príbehy), ktoré prinášajú príbehy z obdobia bývalého režimu a spolu s filmami približujú študentom  príbehy ľudí, ktorí boli v pracovných táboroch-gulagoch alebo to ako iným spôsobom ovplyvňoval bývalý režim ich životy. Ďalej sú to publikácie, ktoré sa venujú priamo Afganistanu a Miléniovým rozvojovým cieľom, rozvojovej spolupráci a multikultúrnej výchove.

Za spomínaných 11 rokov sme vydali 25 publikácii, najmä metodických príručiek pre učiteľov ZŠ a SŠ a jednu vzdelávaciu hru. Ak by ste mali záujem o niektorú z publikácii napíšte nám na gv@clovekvohrozeni.sk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodické príručky, filmy a vzdelávacia hra pre vaše školy (zdarma)
Na požiadanie vám môžeme zaslať poštou nasledujúce publikácie, stačí nás kontaktovať na gv@clovekvohrozeni.sk (ich počet je obmedzený): 

Príbehy bezprávia (téma: Komunistická totalita v Európe 1948-1989) -  súčasťou je súbor šiestich dokumentárnych filmov na DVD.
Zabudnuté príbehy - viac tu 
Afganistan a Miléniové rozvojové ciele - viac tu - súčasťou je i film a hra pre žiakov (tu).
Modelové školy globálneho vzdelávania - viac tu  
Aktívne globálne školy (viac napr. tu)
- Jeden svet na školách III.b (viac  tu) - súčasťou je i DVD so šiestimi dokumentárnymi filmami 
Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny (info tu
- Filmové kluby Jeden Svet (viac tu
- Koncept globálneho vzdelávania v školách (viac tu)

Všetky naše publikácie sa dajú stiahnuť bezplatne na www.globalnevzdelavanie.sk alebo na: http://clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky.

kolektív oddelenia globálneho vzdelávania, OZ Človek v ohrození

19. december 2014 - 12:42